Ar militārā piesārņojuma sanāciju sāks jaunā Valmieras Industriālā parka izveidi

Ar militārā piesārņojuma sanāciju Valmieras novada pašvaldība šogad Valmierā sāks darbu pie nacionālas nozīmes industriālā parka izveides 83,55 hektāru (ha) platībā, informēja pašvaldības zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Valmieras Industriālā parka izveide sāksies ar teritorijas attīrīšanu jeb sanāciju no vēsturiskā militārā piesārņojuma. Iepirkums par sanācijas darbu veikšanu noslēgsies 18.oktobrī.

Jaunā nacionālas nozīmes industriālā parka teritorija atrodas pie apvedceļa Valmiera-Smiltene un valsts reģionālā autoceļa Valmiera-Cēsis-Drabeši, un to šķērso dzelzceļš. Teritorija, kas ir piesārņota ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju, reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

Kā skaidro Melece, šajā teritorijā gar dzelzceļa abām pusēm Otrā pasaules kara laikā atradās munīcijas noliktavas. Beidzoties karam, munīcija daļēji tika iznīcināta vai aprakta. 2016.gadā pēc pašvaldības pasūtījuma veiktajā teritorijas izpētē eksperti atrada 39 sprādzienbīstamus priekšmetus un trīs munīcijas vienības bez sprāgstvielu pildījuma. Tiek lēsts, ka teritorijā varētu atrasties vēl vismaz 250-500 sprādzienbīstami priekšmeti.

Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanācija ir nepieciešama, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un dzīvībai un radītu drošu vidi teritorijas turpmākai saimnieciskajai izmantošanai. Ņemot vērā specifiskos apstākļus, lai droši un kvalitatīvi veiktu sanācijas darbus pietiekamā dziļumā un zem kokiem, ir nepieciešams veikt teritorijas atmežošanu. Teritorijas atmežošana notiks vienlaikus ar sanācijas darbiem atbilstoši Valsts vides dienestā (VVD) saskaņotajai sanācijas programmai. Pēc zemes atmežošanas un sanāciju darbu pabeigšanas tiks ierīkota rūpnieciskā teritorija. Zemes atmežošanai, lai veiktu ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanāciju, rūpnieciskās teritorijas ierīkošanai VVD veicis ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un paredzētās darbības īstenošanai izsniedzis tehniskos noteikumus.

No Valsts meža dienesta ir saņemts koku ciršanas apliecinājums. Izsludinātas divas atsavināmās koksnes izsoles atmežošanai cirtēs 57,55 ha un 26 ha platībā.

Melece norāda, ka atmežošanas rezultātā iegūtos līdzekļus Valmieras novada pašvaldība izmantos industriālā parka infrastruktūras izveidei. Teritorijas sanācija, atmežošana un rūpnieciskās teritorijas ierīkošana paredzēta atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas pamatā ir rūpnieciskās apbūves teritorija.

2017.gadā Valmieras Industriālā parka izveidei paredzētā teritorija ar likumu nodota pašvaldībai infrastruktūras izveidei, tajā skaitā būvniecībai, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, sekmētu jaunuzņēmumu darbību, dažādotu reģiona ekonomiku.

Valmieras novada pašvaldības iecere attīstīt industriālo parku sabiedrībai prezentēta Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2028.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam publiskajās apspriešanās. Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskats, kurā atsevišķi vērtēta arī plānotā industriālā parka izveide.

Darbu pie nacionālas nozīmes industriālā parka izveides projekta Valmieras pašvaldība sāka jau 2015.gadā, meklējot lielu vienlaidu teritoriju tiešā satiksmes infrastruktūras (auto ceļu, dzelzceļa) tuvumā loģistikas vajadzībām, kur iespējama inženierkomunikāciju infrastruktūras pieslēgumu izveide.

Potenciālajiem investoriem tiks piedāvāta pilnībā sagatavota teritorija ražošanas ēku izvietošanai, kur būs nodrošinātas nepieciešamās inženierkomunikācijas un enerģijas jaudas. Videi draudzīgi risinājumi ļaus izveidot modernu, videi un sabiedrības dzīves kvalitātei atbilstošu industriālo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, kas radīs jaunas darba vietas.

Infrastruktūras izbūvei pašvaldība gatavojas pretendēt uz Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijām uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos. Šīs programmas ietvaros Valmieras novada pašvaldība plāno potenciāli piesaistīt līdz 20 miljoniem eiro ārējā finansējuma, piebilst Melece.Foto: Freepik