Atbalsta nodrošināšanu Ukrainas bēgļu bērniem koordinēs pašvaldības

Atbalsta nodrošināšanu Ukrainas bēgļu bērniem koordinēs pašvaldības, liecina informācija Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā.

Paredzēts, ka pašvaldības izvērtē savā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieejamību un atbilstību un nosaka, kurās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādēs var nodrošināt konkrētajam bērnam nepieciešamo izglītības pakalpojumu.

Ikvienam bērnam, kas Latvijā ieradies bēgļu gaitās no Ukrainas, ir iespējas iegūt izglītību valsts valodā vai mazākumtautību valodā pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē. Tāpat ukraiņu bērni bez jebkādiem ierobežojumiem varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus.

Vienlaikus, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības, tiek izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns un noteikti nepieciešamie atbalsta pasākumi latviešu valodas vai ukraiņu valodas apguvei un logopēda, psihologa vai sociālā pedagoga atbalsta saņemšanai.

Izglītības iestādes informāciju par bērnu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), norādot apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs". Savukārt IZM apkopo VIIS iesniegtās ziņas, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu darba samaksai, brīvpusdienām sākumskolas skolēniem, asistenta pakalpojumiem bērniem ar speciālām vajadzībām un mācību līdzekļiem.

Ukraiņu bērni līdz četru gadu vecumam var neapgūt pirmsskolas izglītības programmu, ja tādu lēmumu pieņem ģimene.

Savukārt bērna vecāki vai jebkurš cits pilngadīgs Ukrainas iedzīvotājs ir tiesīgs sniegt aukles pakalpojumus ar nosacījumu, ka pieskata tikai savas valsts piederīgo bērnus. Šajā situācijā persona ir atbrīvota no nepieciešamo formalitāšu kārtošanas un var neievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat pilngadīgie Ukrainas iedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā normatīvajos aktos profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai Ukrainas bērnu izglītības procesa īstenošanā.

Ukrainas bērni nekārto attiecīgajā izglītības pakāpē noteiktos valsts pārbaudes darbus. Skolēnus pārcels nākamajā klasē bez papildus nosacījumiem. 9. un 12.klases skolēnam, kurš izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un laikā nokārto mācību priekšmetos noteiktos pārbaudījumus, tādējādi apliecinot izglītības programmā ietverto prasību izpildi, izsniedz attiecīgu izglītības dokumentu - apliecību, atestātu vai diplomu. Ja skolēns neizpilda minētās prasības, viņam ir tiesības mācīties atkārtoti tajā pašā klasē.

Ukrainas iedzīvotājus uzņem pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā uz laiku līdz vienam gadam.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iniciējusi izglītības iestāžu vadītāju tikšanos ar nozares politikas veidotājiem, lai spriestu par izglītības nodrošināšanu Ukrainas bēgļiem.


Foto: Freepik