Atskatās uz paveikto pašvaldību sadarbības un labas pārvaldības stiprināšanā

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) īstenotais projekts “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ir iegājis vidusposmā un 6. aprīlī notika projekta progresa vidusposma izvērtēšanas darba seminārs. Tas aizritējis diskusiju gaisotnē, kur visiem projektā iesaistītajiem partneriem un projekta komandai bija iespēja atskatīties uz jau paveiktajām aktivitātēm un projekta līdzšinējo gaitu, veiksmēm, kā arī grūtībām, ar ko nākas saskarties, piemēram, organizējot pašvaldību sadarbības tīklus un citas aktivitātes. Projekta aktivitātes notiek ar mērķi izvērtēt esošo pašvaldību sadarbības praksi Latvijā, analizēt tās uzlabošanas iespējas un izstrādāt  ieteikumus turpmākajai pašvaldību sadarbībai, kā arī veicināt labas pārvaldības principu īstenošanu Latvijas pašvaldībās, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Projekts aizsākās 2021. gada jūnijā un noslēgsies 2024. gada aprīlī. Līdz šim ir veiksmīgi uzsākuši darbu pieci pašvaldību sadarbības tīkli: “Sadarbība Rīgas metropoles ietvaros”; “Pašvaldību sadarbība kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības jomā”; “Valstspilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem”; “Sadarbība ar iedzīvotājiem pašvaldības ietvaros” un “Sadarbība latviešu vēsturisko zemju ietvaros”. Katrā no tīkliem ir iespēja piedalīties gan pašvaldību politiķiem, gan speciālistiem. Līdz šim ir notikušas 12 tīklu sanāksmes. No sadarbības tīklos aktīvo dalībnieku vidus tiks izraudzītas piecas pašvaldības, kas īstenos pilotprojektu – starppašvaldību sadarbības labās prakses piemēru, ko analizēt un nodot tālāk citām pašvaldībām.

Šobrīd ir noslēdzies mentoru apmācību semināru cikls “Labas pārvaldības principu stiprināšana Latvijas pašvaldībās”. No februāra sākuma notikuši 3 mācību semināri un viena mācību vizīte uz Norvēģiju. Šajā mācību ciklā ir apmācīti 5  mentori vai lektori, kuri mācībās iegūtās zināšanas šī gada otrajā pusē pasniegs piecos reģionālajos semināros “Labas pārvaldības principu stiprināšana Latvijas pašvaldībās”, kur tiks aicināti piedalīties gan pašvaldību politiķi, gan speciālisti. Projekta ietvaros arī tiks izstrādātas labas pārvaldības vadlīnijas un ētikas pašnovērtējuma rīks pašvaldībām.

Šī projekta laikā arī salīdzināmo datu bāze BLIS, kurā pieejami pašvaldībām ļoti noderīgi, daudzveidīgi datu un pieredzes aprakstu apkopojumi,  ir uzlabota, padarīta lietotājam ērtāka, funkcionālāka, kā arī vieglāk ir atrast vajadzīgo informāciju, ko pašvaldības var izmantot savā darbā. Informācijas sistēmas nosaukums BLIS apzīmē Benchlearning  informācijas sistēmu, kas tika veidota ar iepriekšējā perioda Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, kas apstiprina projektu pēctecību un rezultātu ilgtspējību. Šajā informācijas sistēmā tiek apkopoti dati gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi un attēloti dažādos veidos. Vairāk informācijas: https://blis.lps.lv/index.php/par-blis

Pašvaldību pārstāvjiem ir bijusi iespēja doties divās mācību vizītēs uz Poliju un Norvēģiju. Norvēģijas mācību vizītē bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas pašvaldību sistēmu un finansējuma principiem, ar pašvaldību sadarbības Norvēģijā likumdošanas ietvaru un struktūru. Vizītes tika organizētas ar projekta partera Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) aktīvu atbalstu. Savukārt, Polijas pieredzes apmaiņā  iepazinās ar Polijas pašvaldību izaicinājumiem pilsētu attīstībā un pārvaldībā, kā arī starppašvaldību sadarbībā metropoles un reģiona ietvaros. Katrā vizītē bija iespēja klātienē iepazīties ar ekspertu ieteikumiem sadarbības tīklu veidošanā, gan ar piemēriem labas pārvaldības stiprināšanā. Tieši klātienes tikšanās un semināri, starptautiskas pieredzes apmaiņas un mācību vizītes ir tas, kas dod ļoti lielu pievienoto vērtību projektam, ko arī novērtē visi iesaistītie.

Projekta gaitā arī tiek veikts pētījums par pašvaldību sadarbības efektivitāti un produktivitāti Latvijā. Pētījuma rezultātā izstrādās ieteikumus turpmākai pašvaldību sadarbībai Latvijā, kas īpaši nozīmīgi ir pēc administratīvi teritoriālās reformas, jo jaunu sadarbības veidu un formu meklējumi notiek un notiks vēl gan pašvaldību iekšienē, gan starp pašvaldībām. 

Projekta partneris Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizēja konferenci “Attīstības izaicinājumi 2023+” , kur fokusā bija valstspilsētu loma ekonomiskajā izaugsmē. Konferences laikā gūtās atziņas tiks izmantotas arī, izstrādājot Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam, kas būs pirmais dokuments, kas identificēs visu valstspilsētu kopīgos un atšķirīgos attīstības izaicinājumus un ekonomiskās priekšrocības un sadarbības veidus.

Projekta partneri ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS).  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” finansiālu atbalstu.


#Reklāma