Ludzas novada budžeta prioritātes - sākto investīciju projektu īstenošana un pašvaldības darbinieku atlīdzības palielināšana

Ludzas novadā par budžeta prioritārajām jomām šogad noteikta pašvaldības sākto investīciju projektu īstenošana un pašvaldības darbinieku atlīdzības palielināšana, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Janvāra beigās Ludzas novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti 30,4 miljoni eiro, savukārt kārtējā gada izdevumi - 34,6 miljoni eiro. Starpība starp ieplānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem tiek finansēta no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kā arī būvdarbu pabeigšanas no saņemtajiem aizņēmumiem Valsts kasē, skaidro pašvaldībā.

Lielākie investīciju projekti šogad ir atbalsts ERAF projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" - 0,7 miljoni eiro; projektā "Rīteiropas vērtības" - pilsdrupu teritorijas labiekārtošanai ieplānoti 26 081 eiro; Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšanai - 34 310 eiro; Ludzas pilsētas Lejas, Zvirgzdenes un J. Soikāna ielas pārbūvei - 228 701 eiro; Saules ielas atjaunošanai - 91 683 eiro, un Gājēju takas izveidei gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai, darbu I posmam - 60 896 eiro.

Darba algas palielinājums minimālās algas saņēmējiem ir 24%, pārējiem darbiniekiem, neieskaitot no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko personālu, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu un darbinieku novērtēšanas rezultātiem ir no 0% līdz 39,9%. Algas plānots paaugstināt no 1.marta. Kopējais darba algas fonda pieaugums ir 17,2%, tai skaitā pašvaldības centrālai administrācijai - 12,4%. Darba algas pielikumam nepieciešami 1,441 miljoni eiro. No pašvaldības budžeta finansēto pedagogu algu pielikumam līdz 31.augustam nepieciešami 164 000 eiro.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2023.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pamatbudžetu veido nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un dabas resursu nodoklis, valsts budžeta transferti - mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai, un valsts un pašvaldību nodevu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šogad prognozēta 7,87 miljoni eiro jeb 22,8% no kopējās summas.

Tāpat kā iepriekšējos gados lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītībai, tas kopumā veido 13,3 miljonus eiro jeb 38% no budžeta izdevumiem. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām paredzēti 3,4 miljoni eiro, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām 6,9 miljoni eiro. Interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām tiks atvēlēti 1,8 miljoni eiro. Transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai, Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas uzturēšanai - 0,7 miljoni eiro.

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības budžetā paredzēti 6,4 miljoni eiro jeb 18,6% no budžeta izdevumiem. Tai skaitā asistentu pakalpojumu sniegšanai 1,03 miljoni eiro, sociālo pakalpojumu dienas centru uzturēšanai - 0,22 miljoni eiro, sociālās aprūpes centru uzturēšanai 1,1 miljons eiro. Sociālajam atbalstam paredzēti nepilni 3 miljoni eiro, tai skaitā atbalsts gados veciem cilvēkiem 0,4 miljoni eiro, atbalsts ģimenēm ar bērniem 0,144 miljoni eiro, mājokļa atbalsts 0,5 miljoni eiro. Sociālā dienesta uzturēšanai un pasākumiem 0,75 miljoni eiro.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 5,1 miljons eiro jeb 14,8%. Šajā kategorijā paredzēti līdzekļi administrācijas izdevumiem novada teritorijas plānošanai un attīstībai - 184 637 eiro, izdevumi mājokļu attīstībai - 262 571 eiro, izdevumi ūdensapgādei - 20 000 eiro, izdevumi ielu apgaismošanai - 0,6 miljoni eiro. Mazliet vairāk nekā 3 miljoni eiro atvēlēti novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai, savukārt mājokļu apsaimniekošanas summa sastāda 1,1 miljonu eiro.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 2,7 miljonus eiro, tas ir 7,9% budžeta izdevumu.


Foto: Ivars Soikāns/LETA