LPS realizētā projektā “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem” organizētās mācības palīdzējušas rast motivāciju un iedvesmu turpmākam darbam

19. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienība ar konferenci noslēdza vairāk nekā divus gadus ilgušo projektu “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem”. Noslēguma konferencē dalībnieki un īstenotāji atskatījās uz projekta laikā gūtajām atziņām, panākumiem un ieguvumiem no profesionālajiem mācību semināriem un diskusijām gan sociālās jomas darbiniekiem, gan pašvaldību politiķiem. Viena no gūtajām atziņām organizēto apmācību dalībniekiem bija – tās palīdzējušas rast motivāciju spēkus un iedvesmu turpmākajam darbam.

Cienīgs darbs

Projekta īstenošana ietvēra arī rekomendāciju izstrādi cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā. Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) definīciju, cilvēka cienīgs darbs ir iespējas darbam, kas ir produktīvs, nodrošina godīgus ienākumus, ir ar pietiekošu darba drošību, ģimeņu sociālo aizsardzību, ir labākas izredzes personiskai izaugsmei un sociālai integrācijai, brīvību cilvēkiem paust savas bažas, organizēt un piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi un iespēju vienlīdzību, un vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem. Cienīgs darbs ir darbs, kas tiek veikts brīvības, vienlīdzības, drošības un cilvēka cieņas apstākļos. LPS padomniece Sniedze Sproģe, prezentējot rekomendācijas cienīga darba principu īstenošanai sociālajā sektorā Latvijā, uzsvēra nepieciešamību stiprināt personāla politiku visos līmeņos, veidojot cieņpilnu attieksmi, saprotamu un taisnīgu sociālās jomas attīstības politika katrā pašvaldībā. “Pašvaldībām ir jāattīsta tādu pārvaldes kultūru, kas ir atvērta, elastīga un vērsta uz sadarbību, un vienlaikus stabila. Viņa iesaka noteikt trīs līdz piecas vērtības, kas raksturo konkrētās pašvaldības kā vienotas organizācijas darba garu un kultūru, kā arī noteikt personālpolitikas vērtības,” pauž S. Sproģe.

Nedaudz no konferences

Atklājot konferenci, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis pateicās ikvienam, kurš bija iesaistījies šajā projektā. “Šis projekts notika laikā, kad visa sabiedrība saskārās ar vairākām krīzēm pēc kārtas, un sociālā sfēras darbinieki bija viens no spēcīgiem piesaistes punktiem, lai kopīgi tiktu pāri krīžu izaicinājumiem ikdienā. Tāpēc priecēja pozitīvā atgriezeniskā saite no sociālajiem darbiniekiem, vadītājiem un pašvaldību politiķiem par organizētajiem mācību semināriem, kas bijušu vērtīgi viņu ikdienas darbā.”

Norvēģijas Karalistes vēstniece Latvijā V.E. Īne Morenga (Ine Måreng) konferencē izteica atzinību sociālās jomas darbiniekiem, kuri sabiedrības labā dara nozīmīgu darbu, lai gan tas nav pietiekami novērtēts. Vienlaikus viņa pauda cerību, ka pateicoties šim projektam un tālākām aktivitātēm, tostarp projektiem nākotnē, izdosies šo mainīt. Vēstniece pauda gandarījumu, ka Latvijā pašvaldības ir ieinteresētas pārņemt labo praksi no Norvēģijas sociālās sfēras pamatprincipiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns klātesošajiem uzsvēra kopīga darba un sarunu nozīmību, lai sociālās jomas pārstāvji justos labi, cienīgi un novērtēti savā darbā, un būtu motivēti palikt šajā sfērā.

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inese Lāčauniece uzsvēra sociālā dialoga un darba koplīguma nozīmi taisnīgas darba samaksas un darba apstākļu noteikšanā. Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāve Elita Cakule aicināja atcerēties, ka galvenais stūrakmens sociālajā sfērā ir cilvēkresurss, tāpēc tas ir jānovērtē un jāspēj iesaistīt visos procesos, lai būtu pieejams cienīgs darbs šīs jomas pārstāvjiem.

Nenoliedzami, ka sociālie darbinieki, vadītāji ir pakļauti izdegšanas sindromam darbā, tāpēc konferencē Norvēģijas pieredzē balstītu vērtīgu prezentāciju par organizatoriskajiem, praktiskajiem, psiholoģiskajiem un veselības aspektiem saistībā ar izvairīšanos darbinieku izdegšanas sniedza Grēte Holtana (Grethe Holtan), konsultate, koučs un Intuīcijas skolas Norvēģijā dibinātāja. Savukārt “Dzīves virsotnes” dibinātājs un lektors prezentēja zinātniski pierādītas tehnikas prāta asumam, stresa kontrolei un emocionālajam līdzsvaram, ko ikkatrs var izmantot savā ikdienā.

Mācību semināri

Projekta īstenošanas laikā kopš 2020. gada aprīļa LPS sadarbībā ar dažādiem lektoriem organizēja 13 attālinātos un klātienes profesionālos mācību seminārus sociālo dienestu vadītājiem, nozares profesionāļiem un politiķiem aktuālām tēmām. Mācību seminārus kopumā apmeklēja teju pusotrs tūkstotis dalībnieku. To dalībnieki ļoti augstu novērtēja šo mācību lietderību, sniegto iespēju pieredzes apmaiņai ar kolēģiem. Kā atzinuši paši mācību dalībnieki, tās arī palīdzējušas rast motivāciju, spēku un iedvesmu turpmākam darbam. Semināros tika apgūta efektīva komunikācija, ilgtspējīga komandas vadīšana, konfliktu risināšana, sociālo pakalpojumu plānošana un nodrošināšana pašvaldībās, pārmaiņu vadība un daudzas citas tēmas vēl tika skatītas mācībās. Mācību semināru dalībnieki norādīja arī uz tēmām, kuras vēl būtu vērtīgi turpināt apgūt - komunikācija, sadarbība darbinieku un politiķus starpā, komunikācija e-vidē un starpinstitūciju sadarbību.

Latvijas Pašvaldību savienības partneri šajā projektā ir Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS), Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet). Projektu īstenoja ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu.