Valdība atbalsta piecu miljonu eiro aizdevuma izsniegšanu Rēzeknei

Valdība atbalstījusi piecu miljonu eiro aizdevuma izsniegšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai finanšu situācijas stabilizēšanai, ja tiek izpildīti vairāki nosacījumi.

Valdība uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvo ziņojumu par Rēzeknes pašvaldības finanšu situāciju un valsts budžeta aizdevumu finanšu situācijas stabilizācijai, vienlaikus rosinot pašvaldības saistību izpildei piešķirt aizdevumu līdz pieciem miljoniem eiro.

Ministrijas ieskatā, pašvaldības dome, neparedzot 2023.gada budžetā finansējumu un uzņemoties saistības bez seguma, ir radījusi apdraudējumu pašvaldības maksātspējai - pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Ņemot vērā konstatētos finanšu vadības pārkāpumus un bezatbildīgo pašvaldības amatpersonu rīcību, tā ir jānovērš esošajiem domes deputātiem, uzstāj FM.

Veicot pašvaldību finansiālās darbības analīzi un pamatojoties uz pašvaldību Valsts kasē iesniegtajiem pārskatiem, FM konstatēja, ka Rēzeknes pašvaldībai pēc 2023.gada budžeta apstiprināšanas, ir visaugstākais uzņemto aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs ilgtermiņā. FM ir veikusi padziļinātu pašvaldības finanšu situācijas analīzi un vairakkārt tikusies ar tās pārstāvjiem, lai pārrunātu finanšu situāciju.

Valsts kontrole ir uzsvērusi, ka arī tā nav spējusi iegūt pārliecinošu un ticamu informāciju par Rēzeknes pašvaldības 2023.gada finanšu līdzekļu iztrūkumu. Valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi vairāku normatīvo aktu pārkāpumus, tostarp būtiskus trūkumus budžeta izpildes un kontroles procesā, necaurskatāmu un sadrumstalotu budžeta vadību, kā arī trūkumus investīciju projektu vadībā. Turklāt siltumenerģijas tarifi pašvaldībā pārskatīti tikai pēc valsts atbalsta pasākumu beigām.

Lai no pašvaldības rīcības neciestu iedzīvotāji un tā spētu nodrošināt likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi, atjaunojot finanšu stabilitāti ilgtermiņā, FM ziņojumā tiek rosināts piešķirt pašvaldībai aizdevumu līdz pieciem miljoniem eiro uzņemto saistību izpildei. Piedāvātais risinājums paredz stingrus nosacījumus valsts budžeta atbalsta (aizdevuma) piešķiršanai, domes atbildību un atbildīgo ministriju uzraudzību.

Ja pašvaldība nesadarbosies un nebūs progresa finanšu situācijas stabilizēšanā vai līdz 2024.gada 21.februārim domē nebūs pieņemts sabalansēts 2024.gada budžets, FM informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ar lūgumu izvērtēt pašvaldības domes atbildību.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija klātienē ir uzklausījusi Rēzeknes pašvaldības vadības un speciālistu sniegto informāciju un vairākkārt ir norādījusi, ka ir svarīgi nodrošināt patiesu un skaidru informāciju par tās finanšu situāciju. Tāpat komisija vērsusi uzmanību, ka pašvaldība esošajā finanšu situācijā nevar plānot jaunus investīciju projektus.

Likumā par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam Ministru kabinetam ir noteiktas tiesības lemt par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, tajā skaitā par nepieciešamo valsts budžeta aizdevumu uzņemto saistību izpildei šā likuma noteiktā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros.

FM informatīvajā ziņojumā teikts, ka ir izstrādāts risinājums, lai no pašvaldības rīcības neciestu iedzīvotāji un tā spētu nodrošināt likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi, atjaunojot finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Piedāvātais risinājums paredz stingrus nosacījumus valsts budžeta atbalsta (aizdevuma) piešķiršanai, domes atbildību, atbildīgo ministriju uzraudzību, pie nosacījuma, ja pašvaldība ir gatava konstruktīvi sadarboties.

Piedāvātais risinājums paredz, ka no 2024.gada pašvaldību kopējā pieļaujamā aizņēmuma palielinājuma Rēzeknes pašvaldībai tiek piešķirts valsts budžeta aizdevums līdz pieciem miljoniem eiro uzņemto saistību, kurām uz 2023.gada 31.decembri ir iestājies maksāšanas termiņš, izpildei.

Aizdevumu varētu piešķirt, nosakot, ka valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 15 gadiem un atliktais pamatsummas maksājums ir viens gads no līguma noslēgšanas dienas, pamatsummas un procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī, valsts aizdevuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu, valsts aizdevuma izsniegšanas termiņš ir 2024.gada 27.decembris.

Paredzēts, ka valsts aizdevuma vai tā daļas izmaksas tiek veiktas pēc pašvaldības maksājumu apliecinošas informācijas iesniegšanas Valsts kasē, valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksa tiek veikta no pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpildes gada sešos, deviņos un divpadsmit mēnešos, ja finanšu ministra izveidotā Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija nav pieņēmusi citu lēmumu.

Valsts kase valsts aizdevuma līgumu ar pašvaldību varēs noslēgt, kad pašvaldība iesniegs FM pašvaldības domes lēmumu par minēto valsts aizdevumu un informāciju par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu saistību apmēru, iekļaujot tajā minēto valsts aizdevumu, iesniegs FM pašvaldības domē apstiprinātu 2024.gada budžetu bez deficīta, kā arī iesniegs apliecinājumu FM, ka pašvaldība ir atvērusi kontus Valsts kasē visu izdevumu veikšanai.

Tāpat Rēzeknes pašvaldībai jāiesniedz FM domes lēmumu, kurā apliecināts, ka pašvaldība apņemas nodrošināt, ka pašvaldība, tajā skaitā pašvaldības amatpersonas un institūciju vadītāji, neuzņemas saistības bez asignējuma vai saistības, kas pārsniedz piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, un, ka saistību izpildes finansēšanas avotus plāno stingri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neiebildīs pret minēto aizņēmumu, FM sagatavos attiecīgu finanšu ministra rīkojumu par aizdevuma piešķiršanu, ievērojot noteiktos nosacījumus.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija veiks pašvaldības finanšu situācijas uzraudzību, tajā skaitā pieprasīs pašvaldībai līdz 2024.gada 1.aprīlim iesniegt domē apstiprinātu vidējā termiņa budžeta prognozi 2025.- 2026.gadam, nepieciešamības gadījumā pievienojot ilgtermiņa risinājuma darbības plānu pašvaldības finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

Tāpat Rēzeknes pašvaldībai reizi ceturksnī komisijai būs jāiesniedz atskaites par pašvaldības finanšu situāciju un progresu pašvaldības budžeta un finanšu vadības sistēmas pilnveidošanā, lai nodrošinātu finanšu procesu caurskatāmību un centralizāciju, kā arī jāiesniedz informāciju par Valsts kontroles revīzijas lietā sniegto ieteikumu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam izpildes laika grafikam.

Savukārt FM būs pienākums uzraudzīt, ka pašvaldība un tās institūcijas visus izdevumus veic tikai caur Valsts kasē atvērtiem kontiem, atbilstoši finanšu ministra noteiktai kārtībai, kā arī katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam iesniedz FM pārskatus par pašvaldības kavētajiem maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būs jānodrošina regulāru un pastiprinātu pašvaldības darbības likumības uzraudzību.

Nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, izvērtējot pašvaldības pieteikumus par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta līdzfinansētu investīciju projektu īstenošanu, būs jāņem vēra, ka par pašvaldības jaunu saistību uzņemšanās iespējām investīciju projektu īstenošanā ir nepieciešams saņemt komisijas saskaņojumu.

Jau ziņots, ka Rēzeknes pašvaldības budžeta deficīts pašlaik veido apmēram 2,2 miljonus eiro.Foto: Ivars Soikāns/LETA