Digitālā bērnība. Ivetas Ķesteres pēcvārds

Zanda Rubene. DIGITĀLĀ BĒRNĪBA

Digitalizācija ir būtiski mainījusi mūsdienu bērnu sociālos ieradumus un dienas kārtību, tāpēc pieaugušie spiesti pielāgoties jaunajai situācijai un mainīt arī audzināšanas un pedagoģijas metodes. Digitālo tehnoloģiju invāzija ikdienā rada unikālu situāciju: pieaugušajiem bērnu nodarbes internetā šķiet nesaprotamas, jo pašu spēja piekļūt tehnoloģijām nereti ir ierobežota, viņi neatpazīst simbolus un nozīmes, ko jaunieši savā ikdienas valodā izmanto. Tāpat nevar noliegt, ka digitālās tehnoloģijas ne tikai sniedz jaunas iespējas, bet arī rada riskus. Gadsimtiem ilgi pieaugušie bijuši bērnu kultūras veidotāji un dzīves noteicēji, bet nu digitālās realitātes izaicinājumi bieži liek izjust bezspēcību un autoritātes mazināšanos. Klasiskā bērnības izpratne faktiski izzūd. Tādēļ zinātnieku interese par digitālās bērnības pētīšanu mūsdienās ir likumsakarīga – pētīt mūsdienu bērnus ir tikpat interesanti, kā atklāt jaunu, vēl nezināmu cilti un iepazīt tās kultūru: paradumus, tradīcijas, rituālus, vērtības utt.

Zandas Rubenes grāmata “Digitālā bērnība” piedāvā plašu skatījumu uz digitālo laikmetu un tā ietekmi uz bērnību un sabiedrību kopumā, pievēršoties gan digitālo tehnoloģiju pozitīvajiem aspektiem, gan izaicinājumiem un potenciālajiem riskiem. Tā meklē atbildi uz jautājumiem: ko nozīmē būt bērnam digitālajā laikmetā? Kā audzināt bērnus un sagatavot tos dzīvei pieaugušo pasaulē? Kā iespējams dzīvot skaistu un jēgpilnu dzīvi?

Dr. paed. Zanda Rubene ir Latvijā labi pazīstama izglītības zinātņu profesore, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes vadošā pētniece un prodekāne zinātnes jautājumos, LU Doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktore, kopš 2021. gada – Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle pedagoģijā. Viņas zinātniskās intereses jau vairāk nekā desmit gadus ir saistītas ar pedagoģiskās antropoloģijas problemātiku, mediju pedagoģiju un bērnības pētījumiem, viņa piedalījusies daudzos šīm tēmām veltītos starptautiskos zinātniskos projektos un publiskās diskusijās, publicējusi zinātniskos rakstus, vadījusi promocijas darbus un lasījusi lekcijas dažādām sabiedrības grupām. Sarakstījusi monogrāfiju  “Kritiskā domāšana studiju procesā” (LU Akadēmiskais apgāds, 2004).

“Zanda Rubene ir gādīgs bērns saviem vecākiem, mamma diviem dēliem, viņai vienmēr trūkst laika, ar rāmumu viņa neizceļas, viņa satraucas un šaubās, viņa meklē attaisnojumu cilvēku izvēlēm, viņa atmeta smēķēšanu, bet nevar noturēties, ik pa brīdim neieskatījusies viedtālruņa ekrānā, viņu var satikt teātrī un Facebook, zibenīgi sazināties WhatsApp, viņa ir atvērta jaunajam, viņa uzstājas un piedalās, iesaistās un rūpējas, ir efektīva un profesionāla. Viss, ko Zanda pauž publiskajā telpā, tiek tverts caur personisko, pašas izdzīvoto. Tieši tāpēc viņas grāmata nav stīvu didaktisku padomu krājums, tās naratīvs ir dzīvs un diskutējams, tas liek lasītājam identificēties gan ar pieaugušo, gan bērnu agrāk un tagad, sev jautājot – bet kā bija un ir ar mani?” (Dr. paed. Iveta Ķestere, pēcvārda autore)

“Grāmata "Digitālā bērnība", kuras autore ir profesore Zanda Rubene, izcila pētniece, risina nozīmīgu un aktuālu tēmu – bērnības koncepta evolūciju digitālajā laikmetā. Šis darbs ir būtisks solis sapratnē, kā mūsdienu tehnoloģijas ietekmē bērnus un to attīstību un kā tās maina sabiedrību kopumā. Grāmata apskata svarīgus jautājumus, piemēram, informācijas pieejamības un demokratizācijas procesus, digitālā laikmeta iezīmes un iespējamo negatīvo ietekmi, sociālos un psiholoģiskos izaicinājumus, kā arī izglītības aspektu digitālajā laikmetā. Tā ir vērtīga lasāmviela gan vecākiem, gan pedagogiem, kā arī ikvienam, kas interesējas par digitālo laikmetu un tā ietekmi uz bērnu un jauniešu attīstību.” (Dr. med. Ieva Reine, Upsalas Universitātes (Zviedrija) vadošā pētniece)


“Grāmata ir starpnozaru pētījumu rezultātos pamatota, tajā atstāta vieta zinātniskam dialogam ar autori. Valodnieciski un dokumentāli spoži atsegumi veido ieskatu katra aplūkotā laika perioda kultūras un audzināšanas sarežģītajos līkločos. Zinātniski neitrāls skats uz vēstures notikumiem un personiskā pieredze eleganti savijas niansētā naratīvā, kas tik brīnišķīgi saklausāms ikkatrā Zandas Rubenes performancē. Monogrāfija uzskatāma par vērtīgu resursu, kas palīdz izprast ne tikai audzināšanu kā sociālu fenomenu, bet arī tās digitālo kontekstu, ļauj soli pa solim izprast bērnību no dažādiem fokusiem un rast katram savu atbildi uz jautājumu: kā audzināt digitālajā laikmetā. Tāpēc monogrāfija būs noderīga plašai auditorijai: gan studējošajiem un augstskolu mācībspēkiem, gan izglītības politikas veidotājiem un dažādu zinātņu nozaru interesentiem.” (Dr. paed. Dace Medne, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore)


https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/jana-rozes-apgada-uzzinu-literatura/digitala-berniba.html


Foto: Jānis Deinats